Hem
Mer om de fem punkterna för ett Bättre Torslanda

Fem punkter för TorslandaWebplatsen innehåller mycket information om Torslanda kommun. Nedan har vi sammanfattat fem viktiga punkter om hur Torslanda blir bättre som Torslanda kommun.

Makt över besluten

I en egen kommun kommer alla beslut som rör kommunal service och utveckling att fattas i Torslanda, av människor med en stark förankring i, och kunskap om, Torslanda och samhällena runt om.

Beslut i kommunen kan baseras på våra lokala förutsättningar, behov och utmaningar.

Prioriteringar

I Torslanda kommun kommer kommunal service att kunna prioriteras och resurser fördelas baserat på de behov som fnns i Torslanda.

Exempelvis kan barnomsorg och skola prioriteras annorlunda, så Torslanda kan lyftas från den jumboplats vi idag har i resurstilldelning bland stadsdelarna.

Vidare kan vi utveckla äldreboenden så att våra gamla får bättre möjligheter att bo kvar i sina hemtrakter.

Dessutom kan en egen kommun välja att utveckla barn och ungdomars möjligheter till sport och aktiviteter lokalt, ex. genom att som andra kommuner satsa på ex. en sim- och ishall.

Vad som prioriteras beslutar den kommande kommunledningen, men det blir vi som väljer den.

Stadsplanering

Stadsplaneringen påverkar starkt hur vår närmiljö utvecklas. I en egen kommun kommer beslut vad gäller nya bostadsområden och mer varierande boendeformer att beslutas i Torslanda, med våra behov och önskemål som grund.

Vidare kan en egen kommun satsa på fritid, rekreation, handel och näringsliv så Torslanda blir en mer komplett plats att leva i.

Kommunal ekonomi

Som en egen kommun kan skatter och avgifter både höjas och sänkas, allt efter de prioriteringar och satsningar som vi väljare i Torslanda vill ha.

Som stadsdel i Göteborg kan medel och resurser till Torslanda inte påverkas, men som egen kommun kan våra politiker både gasa och bromsa.

Infytande

Som en stadsdel kan vi inte välja politiker att utveckla och besluta i kommunala frågor. I en egen kommun blir det annorlunda.

I Torslanda kommun blir våra lokala politiker direkt ansvariga inför oss väljare, och vi kan aktivt påverka hur Torslanda styrs. Det kommer att bli helt nya möjligheter för engagemang i utvecklingen av kommunen.