Hem
Kan vi?

Frågan om hurivida Torslanda kommun blir bärkratftig har utretts två oberoende utredningar, av SKL 1997 och Öhrlings PriceWaterHoseCoopers 2010. I båda utredningarna framgår att Torslanda kommun blir bärkraftig och att Göteborg påverkas bara marginellt.

Ärendets historia är väl dokumenterad:

För en nybildad Göteborgs kommun blir de ekonomiska effekterna närmast försumbara om enbart Torslanda bryter sig ut.” Kommunförbundets utredning 1997-09-16 s. 40

Kollegiets sammanfattande bedömning är att en delning skulle kunna vara till bestående fördel för såväl Göteborg som Torslanda” Kammarkollegiets beslut 1999-06-18

Inga avgörande skäl talar emot en indelningsändring” Kammarkollegiets beslut 2002-01-02

Utifrån lagstiftarens intentioner så kan vi sammantaget inte identifiera några bärande hinder för en kommundelning vilken skulle utmynna i Torslanda kommun och Göteborgs kommun".” Öhrlings PWC utredning 2010-03-19