Hem
Får vi enligt lagen?

Ja.

Detta regleras i indelningslagen. Dess intention är att man under vissa villkor skall kunna bilda nya kommuner.

Villkoren är i korthet:

  • Befolkningen i den del indelningsändringen positiv
  • Bärkraftig kommun
  • Bestående fördelar

Att dessa villkor är uppfyllda visas av utredningarna. Mycket viktigt i sammanhanget är att notera att indelningslagen inte ger någon vetorätt för moderkommunen:

Inget veto

Någon absolut kommunal vetorätt mot indelningsändring finns således inte” Prop. 1978/79:157 s.39

Ingen olägenhet

…det är endast om indelningsändringen medför avsevärd olägenhet för kommunen som dennas motstånd får den verkan att de kvalificerade skälen måste föreligga.” Prop. 1978/79: 157 s.39

Bedömning av motiv

De motiv som en kommun anför för att motsätta sig en indelningsändring bör beaktas vid prövning av om synnerliga skäl föreligger” Prop. 1978/79:157 s.102

Läs mer om bedömningsfaktorar här.