Hem Nyheter Ärendet överklagat till regeringen
Ärendet överklagat till regeringen

Nätverket har till regeringen överklagat Kammarkollegiets avslag om att få bilda Torslanda kommun.

Vi hävdar i princip följande:

1. Stödet för egen kommun i Torslanda är mycket starkt. Tre mätningar av folkviljan har företagits från 1998 till 2011. Alla visar på att ca 2/3 av Torslandaborna vill bilda Torslanda kommun. Kammarkollegiet synes inte ha värderat den över lång tid starka viljan hos Torslandaborna att bilda egen kommun.

2. Kammarkollegiets utredare kommer sammanfattningsvis fram till att utifrån lagstiftarens intentioner så kan sammantaget inte identifieras några bärande hinder för en kommundelning. Göteborg har således inte kunnat påvisa några bärande skäl mot kommundelning. Ändå är Göteborgs kommuns nej avgörande för Kammarkollegiets avslag. Någon absolut vetorätt för moderkommun föreligger inte, vare sig i indelningslagen eller i dess förarbeten.

3. Kammarkollegiet hävdar att ansökan om indelningsändring endast är motiverad med kommunaldemokratiska fördelar och att andra förutsättningar för en kommundelning inte föreligger. Kammarkollegiet har infört krav för en indelningsändring som inte lagen föreskriver. Lagens förarbeten är emellertid inte formulerade så som Kammarkollegiet hävdar. I Torslandas fall finns det många skäl för en delning.

4. De positiva faktorer med en kommundelning som föreligger har inte vägts mot de skäl Göteborg anfört. Kammarkollegiet har inte vägt fördelarna mot nackdelarna med en kommundelning.

5. I tre tidigare fall har regeringen beslutat om kommundelning mot moderkommunens vilja.

6. Intentionen med indelningslagen är att åstadkomma en ändamålsenlig indelning. För Torslandaborna skulle en egen kommun inte bara vara en fundamental förbättring av kommunaldemokratin utan också en enorm förbättring av den kommunala servicen. En delning skulle innebära en bestående fördel för överskådlig framtid.

Ovanstående finns belagt i kammarkollegiets utredning, i lagen och i övrig dokumentation.