Hem Nyheter
Nyheter
Starkt stöd och fungerande kommun inte nog för delning

Nu har regeringen beslutat i frågan om Torslanda kommun.

I regeringens beslut konstateras både att det finns ett starkt stöd för egen kommun i Torslanda och att det finns förutsättningar för Torslanda kommun att fungera väl. Regeringen går dock på kammarkollegiets beslut och anser att det krävs ännu starkare skäl för att dela Göteborgs kommun...

Regeringen konstaterar att det krävs synnerliga skäl för att gå emot Göteborgs nej även om särskild hänsyn skall tas till Torslandabornas önskemål. Trots att ungefär 2/3-delar av Torslandborna är för väger det inte tillräckligt tungt.

Vi återkommer med vidare kommentarer när vi analyserat beslutet i sin helhet.

 
Regeringsbelut väntas idag

Frågan om Torslanda kommun finns med på dagens regeringssammanträde.

Vad vi förstår så är två beslut möjliga:
- Att skicka vidare för preliminär ekonomisk reglering och ej ta ställning i sakfrågan
- Avslag

Vi återkommer med mer info när den finns tillgänglig.

 
Ärendet överklagat till regeringen

Nätverket har till regeringen överklagat Kammarkollegiets avslag om att få bilda Torslanda kommun.

Vi hävdar i princip följande:

1. Stödet för egen kommun i Torslanda är mycket starkt. Tre mätningar av folkviljan har företagits från 1998 till 2011. Alla visar på att ca 2/3 av Torslandaborna vill bilda Torslanda kommun. Kammarkollegiet synes inte ha värderat den över lång tid starka viljan hos Torslandaborna att bilda egen kommun.

2. Kammarkollegiets utredare kommer sammanfattningsvis fram till att utifrån lagstiftarens intentioner så kan sammantaget inte identifieras några bärande hinder för en kommundelning. Göteborg har således inte kunnat påvisa några bärande skäl mot kommundelning. Ändå är Göteborgs kommuns nej avgörande för Kammarkollegiets avslag. Någon absolut vetorätt för moderkommun föreligger inte, vare sig i indelningslagen eller i dess förarbeten.

3. Kammarkollegiet hävdar att ansökan om indelningsändring endast är motiverad med kommunaldemokratiska fördelar och att andra förutsättningar för en kommundelning inte föreligger. Kammarkollegiet har infört krav för en indelningsändring som inte lagen föreskriver. Lagens förarbeten är emellertid inte formulerade så som Kammarkollegiet hävdar. I Torslandas fall finns det många skäl för en delning.

4. De positiva faktorer med en kommundelning som föreligger har inte vägts mot de skäl Göteborg anfört. Kammarkollegiet har inte vägt fördelarna mot nackdelarna med en kommundelning.

5. I tre tidigare fall har regeringen beslutat om kommundelning mot moderkommunens vilja.

6. Intentionen med indelningslagen är att åstadkomma en ändamålsenlig indelning. För Torslandaborna skulle en egen kommun inte bara vara en fundamental förbättring av kommunaldemokratin utan också en enorm förbättring av den kommunala servicen. En delning skulle innebära en bestående fördel för överskådlig framtid.

Ovanstående finns belagt i kammarkollegiets utredning, i lagen och i övrig dokumentation.

 
Kammarkollegiets samlade utredning om Torslanda äntligen klar!

Nu har Kammarkollegiet slutfört sin utredning om Torslanda kommun. Man motsätter sig inte helt oväntat vår ansökan med som avgörande motivering att Göteborg sagt nej.

Detta trots att det i lagen inte finns ett vetorätt för moderkommunen, något vi kommer att hävda med kraft i den fortsatta hanteringen.

Vi är till freds med att det två och ett halvt år långa utredningsarbetet nu är avslutat. Inom ramen för detta finns PWCs utredningsrapport från 2010, en opinionsundersökning och ett antal remissyttrande.

Det är mycket positivt att Kammarkollegiet inte finner några bärande skäl mot en delning, och inte heller hittat några bärande nackdelar. Kammarkollegiets slutyttrande fastställer att Göteborg inte drabbas ekonomiskt, något vi med stöd av utredningsrapporten gjort gällande hela tiden.

Mycket anmärkningsvärt för oss i Torslanda är att man inte anser det uppenbart att demokratin skulle förbättras i en egen kommun. Att inte en resursförstärkning på 45 Mkr till skolan skulle vara en förbättring för barnen i Torslanda tycker vi är fel.

Säkert kommer du i media att höra att frågan nu är avgjord (igen). Givetvis är detta lika fel som vanligt. Nu fortsätter vi arbetet med att föra frågan till regeringens bord för att beslut.

Kammarkollegiets beslut finns här.

 
700 medlemmar i Facebookgruppen

Nu har Facebook-gruppen nått 700 medlemmar, fantastiskt roligt att det fortfarande tillkommer nya!

 
Nytt nej från Göteborg, trots starkare stöd än någonsin

Precis som väntat beslutade Göteborgs kommunstyrelse att vid mötet 7/9 2011 återigen motsätta sig bildandet av Torslanda kommun.

Man lutar sig på ett tjänstemannautlåtande som som gör en felaktig, eller åtminstone extremt vinklad, tolkning av resultatet från opinionsundersökning, där Länsstyrelsen petat in ett ytterligare svarsalternativ. Vår tolkning är att det alternativet enbart lades till för att öppna för olika tolkningar av resultatet.

Den som tolkar resultatet enligt det etablerade, eller faktiskt det enda gängse sättet, ser dock att stödet är starkt, faktiskt starkare än någonsin.

Detta bekräftas framför allt av följdfrågorna där en grundmurad majoritet tror på ett bättre Torslanda i en egen kommun.

 

 
Fortsatt starkt stöd för Torslanda kommun

Nu är den nya opinionsundersökningen om Torslandabornas inställning till en egen kommun klar. Stödet för Torslanda kommun bekräftat - igen!

Det är mycket glädjande att resultatet är så tydligt, fortfarande är en klar majoritet för bildande av en egen kommun. Stödet är t.o.m. ett litet snäpp starkare jämfört med den förra opinionsundersökningen från 2010.

I huvudfrågan svarar hela 65% av de som tagit ställning JA. Dessutom kan vi konstatera att hela 60% av de tillfrågade känner sig säkra på sin sak!

Undersökningen har utförts av marknadsundersökningsföretaget Markör, på uppdrag av Länsstyrelsen.

Vi i nätverket ser nu fram emot den fortsatta hanteringen, helt klart är detta en viktig pusselbit när regeringen skall avgöra frågan.

Läs mer om resultatet här.

 
«FörstaFöregående1234567NästaSista»

Sida 1 av 7