Hem Länkade dokument
Länkade dokument
Visa # 
1   Link   Motion om Torslanda kommun
Motion av Åsa Torstensson (c) år 2000 om att regeringen bör ompröva Torslanda kommundels möjlighet att bilda egen kommun.
2   Link   Interpellation om att tillmötesgå torslandabornas vilja att bilda en egen kommun
15 november 2001 av Annelie Enochson (kd) till statsrådet Britta Lejon (s) om Torslanda.
3   Link   SDF Torslanda - Tjänsteutlåtande av stadsdelschefen
Ur utlåtandet:

"Rapporten i sin helhet redovisar att en delning av Göteborgs kommun för bildandet av Torslanda kommun är möjlig."
4   Link   PWC Utredning om kommundelning
Utredningen som skickad på remiss.
5   Link   SDF Biskopsgården - Tjänsteutlåtande av stadsdelschefen
Tjänsteutlåtande av SDF Biskopsgården. Ur dokumentet: "Förvaltningens bedömning är att en ny Torslanda kommun med samlat ansvar för alla kommunala frågor och ett aktivt arbete med medborgardialog stärker närdemokratin. "
6   Link   SDN Säve-Tuve yttrande om Torslanda egen kommun
SDN Säve-Tuve har yttrat sig angående Torslanda kommun.

Stadsdelsnämnden Tuve-Säve beslutade att inte ta ställning i frågan då man anser att det är en fråga för de boende i Torslanda.
7   Link   Tjänsteutlåtande Lundby
8   Link   Länsstyrelsen yttrande om Torslanda kommun
Länsstyrelsens "anser det inte heller meningsfullt att genomföra en ny folkomröstning, eftersom en sådan, enligt Länsstyrelsens bedömning, inte skulle ge ett resultat som väsentligt avviker från resultatet av den folkomröstning som genomfördes 1998."
9   Link   Göteborgs stadskanslis tjänsteutlåtande
Tjänsteutlåtandet avstyrker från bildande av Torslanda kommun, men slår helt oväntat fast att Torslanda har möjlighet att klara sig som egen kommun.
10   Link   Rapport opinionsundersökning Markör 2011
Kammarkollegiet har gett Länsstyrelsen i uppdrag att undersöka Torslandabornas inställning till att få bli egen kommun.

Undersökningen genomfördes av opinionsundersökningsföretaget Markör Marknad & Kommunikation AB. Cirka 1 000 slumpvis utvalda personer blev intervjuade per telefon av företagets intervjuare.
11   Link   Protokoll från Riksdagen - år 2000
Protokoll från riksdagen vid diskussion om Torslanda kommun
12   Link   Riksdagens snabbprotokoll 2001/02:35
Riksdagens snabbprotokoll 2001/02:35 ang Torslanda kommun
13   Link   Kammarkollegiets beslut 2011
En grupp politiker har ansökt om att ett område inom Göteborgs kommun ska bilda Torslanda kommun. Kammarkollegiet har i ett beslut den 14 december 2011 kommit fram till att det inte finns förutsättningar för en sådan indelningsändring. Motiveringen är att Göteborgs kommun har motsatt sig en delning och att det inte finns så starka skäl för en delning att man kan gå emot kommunens vilja. Kammarkollegiets beslut kan överklagas till regeringen.